Search form

Matɨye 17:24

Jəju əi kɨ Pɨyər ɨgəi la-mbə kɨ me kəy tɨ lə Luwə

24Lokɨ Jəju əi kɨ njé ndo je rəi tḛḛi Kapərnayɨm tɨ, njé kɨ ɨsɨ taai la-mbə me kəy tɨ lə Luwə rəi rɔ Pɨyər tɨ dəji-e əi nə: «NJe ndo səsi nḛ ɨgə la-mbə kɨ me kəy tɨ lə Luwə al a? »