Search form

Matɨye 18

Dəw kɨ e kɨ bo me ɓeko̰ tɨ lə Luwə

(Mk 9.33-37; Lk 9.46-48)

1Dɔ kade tɨ wa kɨn, njé ndo je rəi dəji Jəju əi nə: «Na ə e kɨ bo me ɓeko̰ tɨ lə Luwə ə?» 2Ə Jəju ɓa ngon kɨ du ade re a dande tɨ, 3nɨngə əl-de ə nə: «Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, re ɨtəli ɨtoi tə ngan je kɨ du be al ə, a uri me ko̰ɓe tɨ lə Luwə al jagɨ. 4Dəw kɨ sɔl dɔne lɔm lɔm tə ngon be ə, dəwe kɨn a e kɨ bo ngay me ɓeko̰ tɨ lə Luwə. 5Re dəw uwə ngon kɨ be kɨn rɔne tɨ, me tɔm tɨ ə, e mi wa ə dəwe kɨn uwə-m rɔne tɨ.»

Jəju ndəjɨ dɨje dɔ majal tɨ

(Mk 9.42-48; Lk 17.1-2)

6«Kɨn ə təkɨ dəw madɨ ra adɨ kɨ kare dan njé kɨ du tɨ kɨ adi mi mede, osɨ me majal tɨ ə, e sotɨ ngay ɓəy mbata tɨ lie kadɨ dɔi mbal kɨ bo ngay mɨnde tɨ, ə ɔsi-e, ɨləi-e ɓul ba tɨ. 7Kəm to ndoo kɨ dɔ dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ kɨ njé re kɨ nḛ je kɨ ɨsɨ tugəi madɨde je jɨgɨ tɨ adɨ osi. Təkɨ rɔjetɨ, sɔbɨ kadɨ nḛ je kɨ njé tɨgə dɨje jɨgɨ tɨ toi, nə kəm-to-ndoo e lə dəw kɨ nje ra kadɨ dəw osɨ. 8Kɨn ə jii, ə se njai rai-ni adɨ osɨ me majal tɨ ə, ɨgangɨ-de ɨlə-de kɔ sa̰y. Tadɔ, e sotɨ ngay kadɨ ɨngə kajɨ kɨ jii kɨ kare, ə se kɨ njai kare wa, ɨtə kadɨ ɨngəm jii je joo pu, ə se njai je joo pu wa, ə ɨləi-ni me por tɨ kɨ gɨne a gangɨ al kɨn. 9Kɨn ə kəmi kare rai adɨ osɨ majal tɨ ə, ɔr-e ɨle kɔ sa̰y. Tadɔ, e sotɨ kadɨ ɨngə kajɨ kɨ kəmi kɨ kare, ɨtə kadɨ ɨngəm ka̰ kəmi je joo pu, ə ɨləi-ni me dɨlə por tɨ lə su. 10Oi majɨ! Kadɨ ɨkɨdi kɨ kare dan ngan je tɨ kɨn al, tadɔ, təkɨ rɔjetɨ, malayka je ləde ɨsi kɨ dɔ kagɨ lo je pətɨ, ta kəm Bai tɨ kɨ ɨsɨ dɔra̰ tɨ taa. [ 11MBata mi NGon dəw m-re mba kajɨ dɨje kɨ tade tḭ.]+ »

Kujɨ ta dɔ batɨ tɨ kɨ nay

(Lk 15.3-7)

12«Dəw madɨ aw kɨ batɨ je ɓu, ə e kɨ kare nay nɨngə, ɨyə̰ ndəge je kɨ dɔ jikare gɨde jikare dɔ wale tɨ, ə aw sangɨ e kɨ nay ka kɨn. Ə se kɨ go koe tɨ ləsi, ta ri ə a əli dɔ lo kɨn tɨ wa? 13Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, re ɨngə batɨ kɨ nay kɨn ə, rɔe a nəl-e ngay dɔe tɨ ɨtə njé kɨ dɔ jikare gɨde jikare kɨ nayḭ-naa al kɨn. 14Be tɔ ə, Bawsi kɨ ɨsɨ me dɔra̰ tɨ, ge kadɨ kɨ kare ka tae tḭ dan ngan je tɨ kɨn al.»

Rəbɨ kɨngə dəw kɨ ra majal

15«Lokɨ ngoko̰i ra majal ə, aw ɨnge, səi sie joo ba, ɓa ɨlə ji dɔ majal tɨ lie kɨ ra, ade gər. Re oo ta ləi ɓa, ḭ ɨngə ngoko̰i gogɨ. 16A re oo ta ləi al ɓa, aw un dəw kɨ rangɨ kare, ə se dɨje joo wa səi, aw ɨnge-n ɓəy. Ɨra be mba kadɨ “nḛ je pətɨ e kɨ kun ndu dɔ tɨ kɨ go ta tɨ lə dɨje joo ə se mɨtə kɨ kadɨ mai naje+ .” 17Kɨn ə re mbatɨ koo ta ləde ə, əl njé kaw-naa je. Ə re mbatɨ koo ta lə njé kaw-naa je ɓəy tɔ nɨngə, kadɨ o-e tə dəw kɨ gər Luwə al, ə se tə nje taa la-mbə be. 18Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi: nḛ je pətɨ kɨ a dɔi dɔnangɨ tɨ ne, a dɔi dɔra̰ tɨ tɔ, ə nḛ je pətɨ kɨ a tutɨ dɔnangɨ tɨ ne, a tuti dɔra̰ tɨ tɔ.»

19«Təkɨ rɔjetɨ, m-əl səsi m-adɨ ɨgəri ɓəy: re dɨje joo dansi tɨ, ɨndəi ndude naa tɨ dɔnangɨ tɨ ne, kadɨ dəji nḛ ri kɨ uwə mede ə, Bai kɨ ɨsɨ me dɔra̰ tɨ a adɨ-de. 20Tadɔ lo kɨ dɨje joo ə se mɨtə kawi-naa tɨ, me tɔm tɨ ə, mi dande tɨ no̰.»

Kɨyə̰ go majal je lə naa kɔ

21Lo kɨn tɨ, Pɨyər ɔtɨ kɨ rɔ Jəju tɨ dəje ə nə: «Ɓaɓe, kɨn ə ngokom ra səm majal ə, kadɨ m-ɨyə̰ go kɔ nja ban m-ade ə? Kadɨ m-ɨyə̰ go kɔ bɨtɨ nja sɨri a?» 22Ə Jəju əl-e ə nə: «M-əl m-ə nə bɨtɨ nja sɨri al, nə bɨtɨ nja dɔsɨri nja sɨri.»

23«E be ə, ko̰ɓe lə Luwə to tə ta kɨn be. NDɔ kare ngar madɨ ge kadɨ njé ra kɨlə je ləne ɨdəi kɔr nḛ je ləne no̰ne tɨ adɨ n-oo. 24Ə ɨlə ngɨre, adɨ rəi kɨ e kɨ kadɨ a ade la kɨ dum kɨdə kɔre. 25Nə dɨngəm ka kɨn aw kɨ nḛ kɨ kadɨ ɨgə-n kɨrə kɨn al, adɨ ɓae un ndune kadɨ gati sie kɨ nee, kɨ ngane je, kɨ nḛ majɨ je lie ba pətɨ to kɨrə tɨ kɨn. 26Ə njé ra kɨlə osɨ nangɨ no̰ ɓane tɨ, no̰ uwə njae ə nə: “Ɨsɨ səm dɔ tɨ, ə m-a m-ɨgə-i kɨrə kɨn pətɨ.”» 27NGa ə, lo kɨn tɨ, ɓae oo kəm-to-ndoo lie, adɨ ɨyə̰ kɨrə kɨ dɔe tɨ kɨn kɔ, ə ɨyḛ adɨ aw kare.

28Lokɨ dəw kɨ kɨrə e dɔe tɨ ka kɨn ə nə n-tḛḛ kɨ taga ɓa, ɨngə madɨ-kɨlə lie kare kɨ e, aw kɨ kɨrə ləne kɨ ndə̰y be par dɔe tɨ, ə osɨ sie uwe, səngɨrə mɨnde, nɨngə əl-e ə nə: «Ɨgə-m kɨrə kɨ dɔi tɨ!» 29Ə made osɨ nangɨ no̰e tɨ, no̰ dɔe tɨ ə nə: «Ɨsɨ səm dɔ tɨ, ə m-a m-ɨgə-i kɨrə kɨn.» 30Nə mbatɨ, adɨ aw sie bɨtɨ ɨle dangay tɨ, ngɨnə-n ta kɨrə kɨ kadɨ ɨgə-ne. 31Lokɨ madɨ kɨle je oi nḛ kɨ ra kɨn ɓa, to rɔde ngay adɨ awi ɔri poy nḛ je kɨn pətɨ ɓade adi-e oo. 32Ə ngar ɓar-e ade re, ɓa əl-e ə nə: «Ḭ nje ra kɨlə kɨ majal, m-ɨyə̰ go kɨrə kɨ dɔi tɨ pətɨ kɔ mbata no̰ kɨ ɨno̰ dɔm tɨ. 33NGa ḭ, ri ə ɔgi kadɨ o kəm-to-ndoo lə madi təkɨ mi m-o-n kəm-to-ndoo ləi kɨn be tɔ ə? 34Lo kɨn tɨ, wongɨ ra ɓae dɔe tɨ ngay, adɨ ɨlə sie dangay tɨ, lo ra kɨlə tɨ kɨ ko̰, bɨtɨ kadɨ ɨgə-n kɨrə kɨ dɔne tɨ pətɨ tɨgə. 35Nɨngə Jəju ɨlə dɔ tɨ ə nə: E be tɔ ə, Bai kɨ ɨsɨ me dɔra̰ tɨ taa, a ra-n səsi, lokɨ dəw madɨ dansi tɨ, ɨyə̰ go majal kɔ kɨyə̰ kɨ ḭ nga̰me tɨ adɨ ngokone, al.»