Search form

Matɨye 18:13

13Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, re ɨngə batɨ kɨ nay kɨn ə, rɔe a nəl-e ngay dɔe tɨ ɨtə njé kɨ dɔ jikare gɨde jikare kɨ nayḭ-naa al kɨn.