Search form

Matɨye 18:17

17Kɨn ə re mbatɨ koo ta ləde ə, əl njé kaw-naa je. Ə re mbatɨ koo ta lə njé kaw-naa je ɓəy tɔ nɨngə, kadɨ o-e tə dəw kɨ gər Luwə al, ə se tə nje taa la-mbə be.