Search form

Matɨye 18:21

Kɨyə̰ go majal je lə naa kɔ

21Lo kɨn tɨ, Pɨyər ɔtɨ kɨ rɔ Jəju tɨ dəje ə nə: «Ɓaɓe, kɨn ə ngokom ra səm majal ə, kadɨ m-ɨyə̰ go kɔ nja ban m-ade ə? Kadɨ m-ɨyə̰ go kɔ bɨtɨ nja sɨri a?»