Search form

Matɨye 18:35

35Nɨngə Jəju ɨlə dɔ tɨ ə nə: E be tɔ ə, Bai kɨ ɨsɨ me dɔra̰ tɨ taa, a ra-n səsi, lokɨ dəw madɨ dansi tɨ, ɨyə̰ go majal kɔ kɨyə̰ kɨ ḭ nga̰me tɨ adɨ ngokone, al.»