Search form

Matɨye 18:6

Jəju ndəjɨ dɨje dɔ majal tɨ

(Mk 9.42-48; Lk 17.1-2)

6«Kɨn ə təkɨ dəw madɨ ra adɨ kɨ kare dan njé kɨ du tɨ kɨ adi mi mede, osɨ me majal tɨ ə, e sotɨ ngay ɓəy mbata tɨ lie kadɨ dɔi mbal kɨ bo ngay mɨnde tɨ, ə ɔsi-e, ɨləi-e ɓul ba tɨ.