Search form

Matɨye 18:8

8Kɨn ə jii, ə se njai rai-ni adɨ osɨ me majal tɨ ə, ɨgangɨ-de ɨlə-de kɔ sa̰y. Tadɔ, e sotɨ ngay kadɨ ɨngə kajɨ kɨ jii kɨ kare, ə se kɨ njai kare wa, ɨtə kadɨ ɨngəm jii je joo pu, ə se njai je joo pu wa, ə ɨləi-ni me por tɨ kɨ gɨne a gangɨ al kɨn.