Search form

Matɨye 19

Ta kɨ dɔ gangɨ-naa tɨ lə dəne kɨ dɨngəm

(Mk 10.1-12)

1Lokɨ Jəju tɔl ta ta je ɓa, ɔtɨ Galile tɨ, aw dɔnangɨ Jude tɨ, gɨdɨ ba Jurdḛ tɨ. 2Kosɨ dɨje ngay uni goe, adɨ ajɨ-de dɔ mo̰y je tɨ ləde. 3Parɨsɨ je ɔti rəi rɔ Jəju tɨ, dəji-e ta tə kɨlə kɨ kɨyə mba kuwə-n dəw əi nə: «NDu kun adɨ ta rəbɨ kadɨ dɨngəm tuwə-n nene, ɔjɨ dɔ nḛ kɨ ra kɨ ra adɨ nəl-e al ə se adɨ ta rəbɨ al ə?» 4Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Ɨtɨdəi ndu Luwə kɨ ndangi kɨn al bɨtɨ a? NDu Luwə əl ə nə: “Lo kɨlə ngɨrə kɨndə nḛ je tɨ, NJe kɨndə nḛ je ra dɨngəm əi kɨ dəne+ , 5nɨngə əl ə nə: E be ə, dɨngəm a ɨyə̰ kone je kɨ bawne je, ə a tɨyə̰i-naa kɨ nene, kadɨ təli darɔ kɨ kare+ . 6Lo kɨn tɨ, a əi joo al ngata, nə əi darɔ kɨ kare ba. Nɨngə nḛ kɨ Luwə dɔɔ naa tɨ, majɨ kadɨ dəw gangɨ naa tɨ al.”» 7Ɓa əli Jəju əi nə: «NGa ra ban be ə Mojɨ adɨ ndu ə nə re dɨngəm tuwə nene ɓa majɨ kadɨ ade makɨtɨbɨ gangɨ-naa jie tɨ ə?+ » 8Ə Jəju təl əl-de ə nə: «E kɨ mbata me nga̰ ləsi ə Mojɨ adɨ-n səsi ta rəbɨ kadɨ ɨtuwəi nesi je, nə lo kɨlə ngɨrə nḛ je tɨ, e be al. 9NGa nɨngə, adɨ m-əl səsi, re dəw tuwə nene, mbata nḛ kɨ rangɨ, ɓɨ e ta lə kaya kɨ ra, al, ə taa dəne kɨ rangɨ ə, dəwe kɨn təl nje kuwə marɨm.»

10Lo kɨn tɨ, njé ndo je əli-e əi nə: «Re e kɨn ə e ndu kɨ to dɔ dɨngəm tɨ kɨ rɔ dəne tɨ ə, taa dəne al e sotɨ.» 11Ə Jəju əl-de ə nə: «Dɨje pətɨ gəri me ta kɨn al, nə njé kɨ Luwə adɨ-de ta rəbe par. 12Dɨje madɨ əi no̰, taai dəne al, mbata tɔgɨde sangɨ dəne goto, nɨngə e nḛ kɨ tḛḛi me ko̰de tɨ nu; njé kɨ madɨ je e mbata kɔr kɨ ɔri-de kujɨ, ə njé kɨ nungɨ, mbati taa dəne mbata ko̰ɓe lə Luwə tɔ. Dəw kɨ asɨ kadɨ gər me ta kɨn ɓa kadɨ gər.»

Jəju njangɨ dɔ ngan je kɨ du

(Mk 10.13-16; Lk 18.15-17)

13Dɨje rəi kɨ ngan je kɨ du rɔ Jəju tɨ kadɨ njangɨ dɔde, ə əl ta kɨ Luwə kɨ mbata tɨ ləde, nə njé ndo je kɔli səde. 14Ə Jəju əl ə nə: «Ɨyə̰i ngan je du adi-de rəi kɨ rɔm tɨ, ɓɨ ɔgi-de ta rəbɨ al, tadɔ ko̰ɓe kɨ dɔra̰ tɨ e ya̰ dɨje kɨ toi tə ngan je kɨ du be. 15Go tɨ, Jəju njangɨ dɔde, ɓa ɔtɨ ɨlə dɔne aw lo kɨ rangɨ tɨ.»

Ta kɨ dɔ ngon kɨ basa kɨ nje nḛ kɨngə

(Mk 10.17-31; Lk 18.18-30)

16NDɔ kare, ngon kɨ basa kare re rɔ Jəju tɨ, nɨngə dəje ə nə: «NJe ndo dɨje, e ri kɨ majɨ, ə kadɨ m-ra, ə m-a m-ɨngə-n kajɨ kɨ a to bɨtɨ kɨ no̰ tɨ ə?» 17Ə Jəju əl-e ə nə: «MBa ri ə ɨdəjɨ-m ta dɔ nḛ kɨ majɨ tɨ ə? Dəw kɨ majɨ e kare ba. Re ɨge kadɨ ɨngə kajɨ ɓa, ɨtəl rɔi go ndu kun je tɨ.» 18Ə ngon kɨ basa ka kɨn dəjɨ Jəju ə nə: «NDu kun je kɨ ra ə?» Ɓa Jəju ɨle tɨ ə nə: «A tɔl dəw al, a uwə marɨm al, a ɓogɨ al, a ma najɨ kɨ ngom dɔ madi tɨ al+ , 19ɔsɨ gon bawi əi kɨ ko̰i, taa a ndɨgɨ dəw madi tə darɔi ḭ wa be tɔ+20Nɨngə ngon basa ə nə: «Nḛ je kɨn pətɨ, m-təl rɔm go tɨ. NGa kɨ ne kɨn, e ri ɓəy ə nay-m kadɨ m-ra ə?» 21Ə Jəju əl-e ə nə: «Re ɨge kadɨ asɨ-naa tapɨ ta kəm Luwə tɨ ɓa, aw, ɨgatɨ kɨ nḛ majɨ je ləi pətɨ, adɨ lae njé ndoo je, ɓa a aw kɨ nḛ kɨngə ngay me dɔra̰ tɨ, ə ɨre un gom.» 22Nə lokɨ ngon basa oo ta je kɨn ɓa, ɔtɨ aw kɨ rɔnəl al, tadɔ e dəw kɨ aw kɨ nḛ kɨngə ngay.

23Ə Jəju əl njé ndo je ləne ə nə: «Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, a nga̰ ngay kɨ rɔ nje nḛ kɨngə tɨ kadɨ ur me ɓeko̰ tɨ kɨ dɔra̰ tɨ, 24nɨngə m-təl m-əl səsi ɓəy, e nḛ kɨ nga̰ ngay kadɨ jambal kɨ oi-e kɨn ur bole kon ku nḛ tɨ, nə a nga̰ ngay ɨtə e kɨn ɓəy kadɨ nje nḛ kɨngə ur me ɓeko̰ tɨ lə Luwə.» 25Ta kɨn ətɨ njé ndo je ɓəl ngay, adɨ əli əi nə: «NGa kɨn ə e be nɨngə, na wa bangɨ ə asɨ kadɨ ɨngə kajɨ ə?» 26Ə Jəju ɨndə manjɨde ba nɨngə əl-de ə nə: «Kɨ rɔ dɨje tɨ ɓa, dəw kɨ asɨ goto, nə Luwə ɓa, asɨ ra nḛ je pətɨ.» 27Ə Pɨyər un ta əl-e ə nə: «NGa o je kɨ, j-ɨyə̰ nḛ je ləje pətɨ kɔ, ə j-un goi kɨn, ri ə j-a j-ɨngə ə?» 28Ə Jəju ɨle tɨ ə nə: «Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi: ndɔ kɨ nḛ je pətɨ a ɨndəi ngɨrəde kɨndə kɨ sɨgɨ, ə mi NGon dəw m-a m-ɨsɨ dɔ kɨmbər ko̰ɓe tɨ ləm, kɨ dɨje a ɨləi tɔjɨ dɔm tɨ kɨn ɓa, səi kɨ uni gom kɨn, səi ka a ɨsɨ dɔ kɨmbər ko̰ɓe tɨ kɨ dɔgɨ gɨde joo kadɨ ɨgangi ta dɔ gɨn ka Isɨrayəl tɨ kɨ dɔgɨ gɨde joo. 29Nɨngə re dəw madɨ, ɨyə̰ kəy ləne, kɨ ngakone je, kɨ konane je, kɨ kone, kɨ bawne, kɨ ngane je ə se dɔnangɨ ləne kɨ mbata ləm ə, a ɨngə nḛ je kɨ al dɔ e kɨn, taa a ɨngə kajɨ kɨ a to bɨtɨ kɨ no̰ tɨ tɔ, tə nḛ kɨ sɔbɨ dɔne. 30NGa nɨngə, dɨje ngay kɨ kəte, a təli njé kɨ gogɨ, ə njé kɨ gogɨ, a təli njé kɨ kəte tɔ.»