Search form

Matɨye 19:13

Jəju njangɨ dɔ ngan je kɨ du

(Mk 10.13-16; Lk 18.15-17)

13Dɨje rəi kɨ ngan je kɨ du rɔ Jəju tɨ kadɨ njangɨ dɔde, ə əl ta kɨ Luwə kɨ mbata tɨ ləde, nə njé ndo je kɔli səde.