Search form

Matɨye 19:16

Ta kɨ dɔ ngon kɨ basa kɨ nje nḛ kɨngə

(Mk 10.17-31; Lk 18.18-30)

16NDɔ kare, ngon kɨ basa kare re rɔ Jəju tɨ, nɨngə dəje ə nə: «NJe ndo dɨje, e ri kɨ majɨ, ə kadɨ m-ra, ə m-a m-ɨngə-n kajɨ kɨ a to bɨtɨ kɨ no̰ tɨ ə?»