Search form

Matɨye 19:21

21Ə Jəju əl-e ə nə: «Re ɨge kadɨ asɨ-naa tapɨ ta kəm Luwə tɨ ɓa, aw, ɨgatɨ kɨ nḛ majɨ je ləi pətɨ, adɨ lae njé ndoo je, ɓa a aw kɨ nḛ kɨngə ngay me dɔra̰ tɨ, ə ɨre un gom.»