Search form

Matɨye 2

Ta kɨ dɔ njé nḛ gər je kɨ dɔ mee je tɨ kɨ kojɨ Jəju

1Oji Jəju Bətɨləhəm+ , dɔnangɨ kɨ Jude tɨ, dɔ kagɨ lo ko̰ɓe tɨ lə ngar Erodɨ. Go koje tɨ, njé nḛ gər je kɨ dɔ mee je tɨ, ḭḭ lo kɨbə kadɨ tɨ rəi Jorijaləm, 2nɨngə dəji əi nə: «NGar lə Jɨpɨ je kɨ oji-e kɨn e ra be ə? J-o mee lie tḛḛ lo kɨbə kadɨ tɨ ə jɨ re kadɨ j-ɔsɨ məkəsɨje nangɨ no̰e tɨ.» 3Lokɨ NGar Erodɨ oo ta kɨn, mee gangɨ man, naa tɨ kɨ dɨje kɨ Jorijaləm tɨ ba pətɨ. 4Be ə, ngar kaw kɨ bo je lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ njé ndo ndu kun je lə Luwə, dəjɨ-de se lo kɨ ra be ə a oji Kɨrɨsɨ kɨ e Dəw kɨ Luwə mbəte tɨ wa? 5Ə əli-e ə nə: «A oji-e Bətɨləhəm, dɔnangɨ kɨ Jude tɨ, tadɔ ta kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ əl ə to kɨn:

6“Səi dɨje kɨ Bətɨləhəm kɨ dɔnangɨ tɨ kɨ Jude,

Kadɨ ɨgəri təkɨ rɔjetɨ,

Ɓe ləsi e kɨ ndae goto al jagɨ dan ɓe-bo je tɨ kɨ dɔnangɨ kɨ Jude tɨ, kɨ ndade to tɨ,

Tadɔ ngar kɨ nje kɔr no̰ dɨje ləm, a tḛḛ dansi tɨ.”+ » 7Lo kɨn tɨ, Erodɨ ɓa njé nḛ gər je kɨ dɔ mee je tɨ gɨdɨ ngə̰y, dəjɨ-de se dɔ kagɨ lo kɨ ra wa bangɨ ə mee tḛḛ-n wa? 8Ɓa go tɨ, ulə-de Bətɨləhəm tɨ ə nə: «Awi ɨdəji ta kɨ rɔjetɨ dɔ ngon tɨ kɨn. Lo kɨ ɨngəi-e ɓa, ɨrəi əli mi adɨ mi ka m-aw m-ɔsɨ məkəsɨm nangɨ no̰e tɨ tɔ.»

9Go ta tɨ lə ngar kɨn ɓa, njé nḛ gər je osi dɔ rəbɨ tɨ ɨsɨ awi. Ə lokɨ ɨsɨ awi nɨngə yə oi mee ka kɨ ooi-e lo kɨbə kadɨ tɨ ka kɨn ə a njɨyə no̰de tɨ. NJɨyə re tḛḛ dɔ kəy tɨ kɨ ngon to tɨ ɓa, a lo ka tɨ. 10Lokɨ oi mee kɨn, rɔde nəl-de ngay. 11Ə uri me kəy tɨ nɨngə, oi ngon əi kɨ ko̰e Mari, ɓa ɔsi məkəsɨde nangɨ, pɨti-e. Go tɨ, tḛḛi ta ɓɔl je ləde, adi-e ɔr, kɨ ndujɨ kagɨ kɨ ətɨ majɨ, kɨ nom kagɨ. 12Go nḛ je tɨ kɨn, Luwə əl-de me ni tɨ kadɨ təli gogɨ kɨ rəbɨ kɨ dɔ Erodɨ tɨ al. Be ə, təli awi ɓe ləde kɨ rəbɨ kɨ rangɨ.

A̰yḭ-naa kɨ Jəju awi sie Ejɨpɨ tɨ

13Lokɨ njé nḛ gər je awi nɨngə, malayka lə Ɓaɓe tḛḛ me ni tɨ əl Jɨsəpɨ ə nə: «Ḭ taa un ngon əi kɨ ko̰e, ə a̰y aw səde Ejɨpɨ tɨ. Aw ɨsɨ tɨ no̰o̰ bɨtɨ kadɨ mi wa m-adi ndum ɓəy taa ɨtəl ɨre səde, tadɔ Erodɨ a sangɨ kadɨ n-tɔl ngon kɨn.»

14Jɨsəpɨ ḭ taa kondɔ no̰o̰, un ngon əi kɨ ko̰e, ɓa a̰y aw səde Ejɨpɨ tɨ. 15Ɨsi tɨ no̰o̰ bɨtɨ koy Erodɨ, adɨ ta kɨ Ɓaɓe əl kɨ ndu nje kəl ta kɨ tae tɨ ə nə: «M-ɓar ngonm kadɨ tḛḛ me ɓe tɨ kɨ Ejɨpɨ kɔ»+ kɨn tɔl tane.

Erodɨ tɔl ngan je kɨ kasɨ me ɓe tɨ kɨ Bətɨləhəm

16Lokɨ Erodɨ oo kadɨ njé nḛ gər je ədi-e, wongɨ ra-e ngay. Wongɨ ra-e adɨ un ndune kadɨ tɔli ngan je kɨ kasɨ kɨ ḭ dɔ ɓal kɨ joo tɨ təl kɨ nangɨ nḛ pətɨ me ɓe tɨ kɨ Bətɨləhəm, kɨ ngan ɓe je kɨ gɨdɨ tɨ. Ɓal kɨn e kɨ go dɔ kagɨ lo tɨ kɨ njé nḛ gər je ɔji-e-n. 17Be ə, ta lə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Jərəmi, kɨ əl tɔl-n tane. Jərəmi ə nə:

18«NDu dəw ɓa me ɓe tɨ kɨ Rama,

No̰ je, kɨ ndɨngə rɔ kɨ ətɨ ɓəl ngay je.

Adɨ e Rasəl ə no̰ ngane je,

Ndɨgɨ kadɨ dəw sɔl mene al,

Tadɔ gotoi.»+

Jɨsəpɨ təl Ejɨpɨ tɨ aw Najarətɨ

19Lokɨ Erodɨ oy ngata ɓa, go koye tɨ, malayka lə Ɓaɓe tḛḛ kɨ rɔ Jɨsəpɨ tɨ, Ejɨpɨ tɨ me ni tɨ, əl-e ə nə: 20«Ḭ taa, un ngon kɨ ko̰e, ə ɨtəli awi dɔnangɨ Isɨrayəl tɨ gogɨ, tadɔ dɨje kɨ ɨsɨ sangi kadɨ n-tɔli ngon ka oyi ngata.» 21Jɨsəpɨ ḭ taa, un ngon kɨ ko̰e, ə təli awi dɔnangɨ Isɨrayəl tɨ gogɨ. 22Nə lokɨ oo kadɨ Arkəlosɨ o̰ ɓe dɔ Jude tɨ to bawne Erodɨ tɨ, ɓəl ra-e kadɨ aw Jude tɨ. Be ə, Luwə əl-e me ni tɨ ade aw Galile tɨ yo. 23Aw ɨsɨ me ɓe-bo tɨ kɨ ɓari-e nə Najarətɨ. Be kadɨ ta kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ əli əi nə: «A ɓari-e dəw kɨ Najarətɨ tɨ kɨn tɔl-n tane.»