Search form

Matɨye 2:13

A̰yḭ-naa kɨ Jəju awi sie Ejɨpɨ tɨ

13Lokɨ njé nḛ gər je awi nɨngə, malayka lə Ɓaɓe tḛḛ me ni tɨ əl Jɨsəpɨ ə nə: «Ḭ taa un ngon əi kɨ ko̰e, ə a̰y aw səde Ejɨpɨ tɨ. Aw ɨsɨ tɨ no̰o̰ bɨtɨ kadɨ mi wa m-adi ndum ɓəy taa ɨtəl ɨre səde, tadɔ Erodɨ a sangɨ kadɨ n-tɔl ngon kɨn.»