Search form

Matɨye 2:16

Erodɨ tɔl ngan je kɨ kasɨ me ɓe tɨ kɨ Bətɨləhəm

16Lokɨ Erodɨ oo kadɨ njé nḛ gər je ədi-e, wongɨ ra-e ngay. Wongɨ ra-e adɨ un ndune kadɨ tɔli ngan je kɨ kasɨ kɨ ḭ dɔ ɓal kɨ joo tɨ təl kɨ nangɨ nḛ pətɨ me ɓe tɨ kɨ Bətɨləhəm, kɨ ngan ɓe je kɨ gɨdɨ tɨ. Ɓal kɨn e kɨ go dɔ kagɨ lo tɨ kɨ njé nḛ gər je ɔji-e-n.