Search form

Matɨye 2:18

18«NDu dəw ɓa me ɓe tɨ kɨ Rama,

No̰ je, kɨ ndɨngə rɔ kɨ ətɨ ɓəl ngay je.

Adɨ e Rasəl ə no̰ ngane je,

Ndɨgɨ kadɨ dəw sɔl mene al,

Tadɔ gotoi.»