Search form

Matɨye 20:1

Kujɨ ta dɔ njé ra kɨlə me ndɔ ndu tɨ

1«Ko̰ɓe lə Luwə to tə ɓa njé ndɔ ndu, kɨ tḛḛ kɨ sḭ ɓatɨ ba kadɨ n-ɔy njé ra kɨlə je kadɨ rai kɨlə me ndɔ ndu tɨ ləne kɨn be.