Search form

Matɨye 20:17

Jəju əl ta dɔ koyne tɨ kɨ kḭne lo koy tɨ ɓəy

(Mk 10.32-34; Lk 18.31-34)

17Ta kaw kɨ Jorijaləm tɨ, lokɨ əi dɔ rəbɨ tɨ, Jəju ɨjə rɔne kɨ njé ndo je kɨ dɔgɨ gɨde e joo dəbɨ kare, nɨngə əl-de ə nə: