Search form

Matɨye 20:18

18«Oi, j-ɨsɨ j-awi kɨ Jorijaləm, nɨngə a ɨləi mi NGon dəw ji njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je tɨ kɨ njé ndo ndu kun je. A gangi ta koy dɔm tɨ,