Search form

Matɨye 20:19

19nɨngə a ɨləi mi ji dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al, kadɨ kogi dɔm tɨ je, tɨndəi mi kɨ ndəy kabɨlay je, ɓəi mi kagɨ-dəsɨ tɨ je. Nə ndɔ mɨtə lə ndɔ koym ɓa, m-a m-tḛḛ lo koy tɨ.»