Search form

Matɨye 20:20

Ko̰ Jakɨ əi kɨ Ja̰ dəjɨ nḛ Jəju

(Mk 10.35-45)

20Go tɨ, ko̰ nga lə Jəbəde rəi kɨ ngane je rɔ Jəju tɨ, ɓa ko̰ ngan je ɔsɨ məkəsɨne nangɨ no̰ Jəju tɨ mba dəje nḛ kare.