Search form

Matɨye 20:21

21Ə Jəju dəje ə nə: «E ri ə ɨge ə?» Nɨngə, əl ə nə: «Un ndui kadɨ nganm je kɨ joo kam, dəw kare ɨsɨ dɔ ji ko̰i tɨ, ə e kɨ nungɨ ɨsɨ dɔ ji gəli tɨ tɔ, lokɨ a ɨsɨ dɔ kɨmbər ko̰ɓe tɨ ləi.»