Search form

Matɨye 20:23

23Ə Jəju əl-de ə nə: «Ko̰ kɨ m-aw tə m-ɨngə kam ə a ɨngəi kare, nə ta kɨ ɔjɨ dɔ kɨsɨ dɔ ji ko̰m tɨ, kɨ dɔ ji gəlm tɨ; e ta ləm kadɨ mi ə m-adɨ səsi al. Lo je kɨn to mba dɨje kɨ Bai Luwə ra goe kəte nu kɨ mbata tɨ ləde.»