Search form

Matɨye 20:28

28E be tɔ ə, mi NGon dəw m-re mba kadɨ dɨje rai kɨlə adi mi al, nə kadɨ mi ə m-ra kɨlə m-adɨ-de nɨm, taa m-adɨ rɔm kadɨ m-taa-n kosɨ dɨje ngay m-ɨlə-de taa nɨm tɔ.»