Search form

Matɨye 20:6

6Go tɨ, tḛḛ re kɨ kadɨ kɨ kadɨ ra bɨyə̰ bɨlə nɨngə, oo njé ra kɨlə je kɨ rangɨ ɓəy, kɨ rəi ai no̰o̰, ə əl-de ə nə: “Ra ban ə ɨsi lo kɨn tɨ lo sɔl, kɨ kanjɨ ra kɨlə ə?”