Search form

Matɨye 21:12

Jəju tuwə njé ra gatɨ je natɨ kəy tɨ lə Luwə

(Mk 11.15-19; Lk 19.45-48; Ja̰ 2.13-16)

12Go tɨ, Jəju aw ur natɨ kəy tɨ lə Luwə, nɨngə tuwə njé labɨ nḛ je kɨ njé ndogɨ nḛ je natɨ kəy tɨ lə Luwə kɔ. Jəju sur tabɨlə je lə njé mbəl la je tɨlə, naa tɨ kɨ nḛ kɨsɨ lə njé gatɨ də dum je.