Search form

Matɨye 21:23

Ta kɨ dəjɨ dɔ tɔgɨ tɨ kɨ Jəju aw-n

(Mk 11.27-33; Lk 20.1-8)

23Jəju ur natɨ kəy tɨ lə Luwə, ɨsɨ ndo nḛ dɨje nɨngə, njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ ngatɔgɨ je lə Jɨpɨ je, rəi kɨ rɔe tɨ, dəji-e əi nə: «E kɨ tɔgɨ kɨ ḭ ra ə ɨsɨ ra-n nḛ je kɨn be ə? Ə na tɔ ə adi ndune ə ɨsɨ ɨra-n wa əl-je adɨ j-o?»