Search form

Matɨye 21:35

35Nə lokɨ ɓəə je awi nɨngə, njé ra kɨlə je uwəi-de: tɨndəi kɨ kare ngay, tɔli kɨ nungɨ, ɓa kɨ ko̰ mɨtə, tɨləi-e kɨ mbal tɔli-e tɔ.