Search form

Matɨye 21:4

4Nḛ kɨn a ra nḛ be mba kadɨ ta kɨ Luwə əl nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ əl kɨn tɔl tane: