Search form

Matɨye 21:42

42Nɨngə Jəju əl-de ə nə: «Ɨtɨdəi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə oi al a?

“MBal kɨ njé ra kəy je mbati-e,

E ə təl mbal kɨ e tɔgɨ kəy.

E kɨn e kɨlə ra Ɓaɓe.

E nḛ kɔjɨ kɨ ətɨ ɓəl ə to ta kəmje tɨ kɨn .”»