Search form

Matɨye 21:9

9NJe njɨyə no̰ Jəju tɨ, kɨ njé njɨyə goe tɨ, uni ndude kɨ taa əli əi nə:

«Tɔjɨ e kɨ dɔ NGon ka Dabɨdɨ tɨ!

Nɨngə kadɨ Luwə njangɨ dɔ dəw kɨ re kɨ tɔ Ɓaɓe!

Tɔjɨ e kɨ dɔ NJe kɨsɨ dɔra̰ tɨ taa !»