Search form

Matɨye 22

Kujɨ ta kɨ ɔjɨ dɔ ɓa dɨje lo nḛ kuso taa-naa tɨ

(Lk 14.15-24)

1Jəju ɨlə rɔne əl-de ta kɨ kujɨ ta ɓəy ə nə: 2«Ko̰ɓe kɨ dɔra̰ tɨ to tə ta lə ngar kɨ ra nḛ kuso kɨ bo mbata ngone kɨ aw tə taa dəne kɨn be. 3NGar ɨlə njé kɨlə je ləne adɨ awi əli dɨje kɨ ɓari-de lo nḛ kuso tɨ, kadɨ rəi, nə dɨje ka kɨn mbati. 4NGar təl ɨndə ta ta njé kɨlə je tɨ kɨ rangɨ ɓəy ə nə: “Kɨ ɓasɨne kɨn, nḛ kuso oy ngata, m-tɔl baw mangɨ je, kɨ bɨyə̰ je kɨ batɨ je ləm, kɨ əməi majɨ, nḛ je pətɨ asɨ-naa, ə ɨrəi lo nḛ kuso taa-naa tɨ.” 5Nə dɨje kɨ ɓari-de ka kɨn, rai kɨlə kɨ ta lie kɨn al, njé kɨ madɨ awi kɨ wale je ləde, njé kɨ na je awi kɨ lo gatɨ je tɨ ləde, 6ə njé kɨ nungɨ ɓəy, uwəi njé kɨlə je adi-de ko̰ je, tɔli-de je.

7Lo kɨn tɨ, wongɨ tɔl ngar, adɨ ɨlə kɨ asɨgar je ləne adɨ awi tɔli njé tɔl nḛ je ka kɨn nɨm, tɨləi ɓe je ləde por nɨm tɔ. 8Nɨngə go tɨ, ngar əl njé kɨlə je ləne ə nə: “Nḛ kuso taa-naa oy ngata, nə dɨje kɨ e kɨ ɓar-de, əi dɨje kɨ asi ta tḛḛ loe tɨ al. 9Awi kɨ ta tɔ rəbɨ je, ɨɓari dɨje pətɨ kɨ ɨngəi-de, adi-de rəi lo nḛ kuso taa-naa tɨ.” 10NJé kɨlə je awi kɨ go rəbɨ je, kawi dɨje pətɨ kɨ ɨngəi-de, kɨ majɨ je, kɨ majal je, adɨ dɨje rosi me kəy kɨ kadɨ dɨje usoi nḛ taa-naa tɨ. 11Lokɨ ngar ə nə n-ur kəy kadɨ n-oo dɨje kɨ ɓari-de ka kɨn nɨngə, oo dɨngəm madɨ kare kɨ ɨsɨ kɨ kɨbɨ kuso nḛ taa-naa rɔne tɨ al. 12Ə ngar əl-e ə nə: “Madɨm, ɨra ban ə ur kəy ne kɨ kanjɨ kɨbɨ kuso nḛ taa-naa rɔi tɨ ə?” Ɓa dɨngəm ka kɨn ɨlə tɨ al. 13NGa ə ngar əl njé kɨlə je ləne ə nə: “Ɨdɔɔi jie je kɨ njae, ə ɨləi-e taga lo kɨ ndul tɨ, kɨ e lo kɨ a no̰ je, a ngə ngangɨne je tɨtɨ.” 14Təkɨ rɔjetɨ, Luwə ɓa dɨje ngay, nə njé kɨ mbətɨ je əi ngay al.»

Ta dɔ kɨgə la-mbə nje ko̰ɓe kɨ bo Səjar tɨ

(Mk 12.13-17; Lk 20.20-26)

15Parɨsɨ je ɨngəi-naa, əli-naa ta, kadɨ n-ɨyəi kulə n-uwəi Jəju me ta tɨ kɨ n-a dəji-e ə a tḛḛ tae tɨ. 16Be ə, ɨləi njé ndo je ləde əi kɨ dɨje madɨ kɨ me ɓutɨ tɨ lə Erodɨ, adɨ awi əli-e əi nə: «NJe ndo dɨje, jɨ gər kadɨ ḭ nje kəl ta kɨ rɔjetɨ, ḭ nje ndo dɨje rəbɨ kɨ rɔjetɨ kɨ nəl Luwə nɨm, ɨɓəl kəm dəw al nɨm, tadɔ ḭ o nḛ ra kɨ gɨdɨ tɨ taga ne kam al nɨm. 17Ə əl-je adɨ j-o ta kɨ mei tɨ: e loe tɨ ə se e loe tɨ al kadɨ dəw ɨgə la-mbə nje ko̰ɓe kɨ bo Səjar ə?» 18Nə Jəju, təkɨ gər-n me majal ləde, əl-de ə nə: «Səi njé kədɨ kəm dɨje! MBa ri ə ɨyəi kulə kadɨ uwəi-mi ə? 19Ɔji-mi sɨlə kɨ kadɨ dəw a ɨgə-n la-mbə adi mi m-o.» Ɓa ɔji-e sɨlə kare. 20NGa ə dəjɨ-de ə nə: «Dɔ na ə ɨndəi, ə tɔ na tɔ ə ndangi sɨlə tɨ kɨn ə?» 21Ə ɨləi-e tɨ əi nə: «E nje ko̰ɓe kɨ bo Səjar.» Ə Jəju təl əl-de ə nə: «Nḛ lə Səjar ə adi Səjar, nḛ lə Luwə ə adi Luwə tɔ.» 22Ta kɨ Jəju əl-de kɨn dum dɔde, adɨ ɨyə̰i-e ə ɔti awi.

Ta dɔ kḭ njé koy je lo koy tɨ

(Mk 12.18-27; Lk 20.27-38)

23NDɔe tɨ no̰o̰, Sadusɨ je kɨ əi dɨje kɨ oi kadɨ njé koy je a ḭḭ taa lo koy tɨ al, rəi rɔ Jəju tɨ dəji-e əi nə: 24«NJe ndo dɨje, Mojɨ əl ə nə: “Re dəw madɨ oy, kɨ kanjɨ kɨyə̰ ngan je tone tɨ ɓa, sɔbɨ kadɨ ngoko̰e taa dəne nduwə kɨn, ojɨ-n ngan je, kadɨ tḛḛi to nje goto tɨ+ .” 25Kɨ ɔjɨ dɔ ta kɨn, ndɔ kɨ to danje tɨ no̰o̰. NGakonaa je əi sɨri, kɨ dɔsa̰y taa dəne, nɨngə ojɨ-n ngon kɨ tə ɔr toe al ɓəy ə oy, adɨ ɨyə̰ dəne nduwə adɨ ngokone. 26Nḛ kɨn ra nḛ be, ḭḭ-n dɔ kɨ ko̰ joo tɨ, kɨ kɨ ko̰ mɨtə tɨ, bɨtɨ tḛḛ-n dɔ kɨ ko̰ sɨri tɨ. 27Gode tɨ pətɨ, darɔ dəne wa re oy tɔ. 28NGa ə se ndɔ kɨ njé koy je a ḭḭ taa lo koy tɨ ə, na dande kɨ sɨri kɨn ə dəne kɨn a nee wa? Tadɔ əi pətɨ taai-e nede tɨ.» 29Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Səi dɨje kɨ ɨndəmi rəbɨ, tadɔ ɨgəri makɨtɨbɨ lə Luwə al nɨm, taa ɨgəri tɔgɨ lə Luwə al nɨm tɔ. 30NDɔ kɨ njé koy je a ḭḭ taa lo koy tɨ, dɨngəm je kɨ dəne je a taai-naa al ngata. Pətɨ a toi tə Malayka je be me dɔra̰ tɨ. 31Kɨ ɔjɨ dɔ kḭ taa lo koy tɨ lə njé koy je, ɨtɨdəi ta kɨ Luwə əl səsi kɨn al a? 32Luwə əl ə nə: “Mi Luwə lə Abɨrakam, mi Luwə lə Isakɨ, kɨ Luwə lə Jakobɨ.” Luwə e Luwə lə dɨje kɨ njé kɨsɨ kəm ba, ɓɨ e Luwə lə njé koy je al+33Kosɨ je kɨ oi ta lə Jəju, nḛ ndo lie ətɨ-de ɓəl ngay.

NDu kun kɨ ɨtə ndəgɨ ndu kun je

(Mk 12.28-34; Lk 10.25-28)

34Lokɨ Parɨsɨ je oi kadɨ Jəju dum dɔ Sadusɨ je ɓa, əi je kawi-naa. 35Ə kɨ kare dande tɨ, kɨ e nje ndo ndu kun je, ɨyə kulə me ta tɨ, dəjɨ Jəju ə nə: 36«NJe ndo, dan ndu kun je tɨ lə Luwə pətɨ kɨn, e kɨ ra ə e dɔ madɨne je tɨ ə?» 37Ə Jəju ɨle tɨ ə nə: «A ɨndɨgɨ Ɓaɓe Luwə ləi kɨ nga̰ mei ba pətɨ, kɨ ndɨli ba pətɨ, taa kɨ mər ta ləi ba pətɨ tɔ+ . 38E kɨn ə e ndu kun kɨ dɔsa̰y kɨ ɨtə ndu kun je pətɨ. 39Nɨngə ndu kun kɨ ko̰ joo kɨ ndu kɨ nga̰ ngay tɔ ə to kɨn: A ɨndɨgɨ dəw madi tə darɔi ḭ wa be tɔ+ . 40NDu kun je lə Mojɨ ba pətɨ, kɨ ta je lə njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, ngɨrəde e dɔ ndu kun je tɨ kɨ joo kɨn.»

Dəw kɨ Luwə mbəte kɨ Dabɨdɨ

(Mk 12.35-37; Lk 20.41-44)

41Lokɨ Parɨsɨ je kawi-naa ka kɨn, Jəju dəjɨ-de ta ə nə: 42«Kɨ go mər ta tɨ ləsi dɔ Kɨrɨsɨ tɨ kɨ e Dəw kɨ Luwə mbəte kɨn, oi kadɨ e gɨn kojɨ tɨ lə na ə?» Ə əli-e əi nə: «E ngo ka Dabɨdɨ.» 43Ə Jəju əl-de ə nə: «Ra ban be ə Dabɨdɨ kɨ NDɨl Luwə e mee tɨ ɓar-e “Ɓam” ə? 44Tadɔ Dabɨdɨ əl ə nə:

“Ɓaɓe Luwə əl Ɓaɓe ləm ə nə:

Ɨre ɨsɨ dɔ ji ko̰m tɨ ne,

Bɨtɨ kadɨ m-ɨlə njé ba̰ je ləi gɨn tɔgi tɨ+ .”

45Ə re Dabɨdɨ ɓar-e Ɓane ə, ra ban taa Kɨrɨsɨ, kɨ e dəw kɨ Luwə mbəte a e ngo ka Dabɨdɨ ə?» 46Lo kɨn tɨ, dəw kɨ asɨ kadɨ ɨle ta tɨ kare be goto. Nɨngə ḭ dɔ ndɔe tɨ nu kɨn, dəw ka sangɨ kadɨ n-dəje ta al ngata.