Search form

Matɨye 22:14

14Təkɨ rɔjetɨ, Luwə ɓa dɨje ngay, nə njé kɨ mbətɨ je əi ngay al.»