Search form

Matɨye 22:15

Ta dɔ kɨgə la-mbə nje ko̰ɓe kɨ bo Səjar tɨ

(Mk 12.13-17; Lk 20.20-26)

15Parɨsɨ je ɨngəi-naa, əli-naa ta, kadɨ n-ɨyəi kulə n-uwəi Jəju me ta tɨ kɨ n-a dəji-e ə a tḛḛ tae tɨ.