Search form

Matɨye 23

Jəju gangɨ ta dɔ njé ndo ndu kun je kɨ Parɨsɨ je tɨ

(Mk 12.38-40; Lk 11.39-52; 20.45-47)

1Jəju əl kosɨ je kɨ njé ndo je ləne ə nə: 2«NJé ndo ndu kun je kɨ Parɨsɨ je, kɨlə ləde e kɔr gɨn ndu kun lə Mojɨ. 3NGa nɨngə səi, majɨ kadɨ ɨtəli rɔsi go nḛ je tɨ kɨ əli səsi, nə ɨndaji kɨlə rade je al, tadɔ rai nḛ kɨ əi je wa ɨsɨ əli kɨ tade kɨn, al. 4Dɔi nḛ kɨ ɔy ɨndəi dɔ dɨje tɨ, nə mbati kun ngon jide taa ndə̰y be kuwə-n səde tae. 5Kɨlə rade je pətɨ, rai kɨ kadɨ dɨje oi gɨdɨde. NGan ndu kun je kɨ ndangi ɨləi me ngan buwatɨ je tɨ, ə dɨje dɔi natɨ no̰de tɨ ə sə jide tɨ wa kɨn, rai ya̰de adɨ boy, taa kɨlə je kɨ dɨje ɔsi sɨl kɨbɨ je tɨ kɨn ka, rai ya̰de adɨ ngal tɔ+ . 6Əi dɨje kɨ gei lo kɨsɨ kɨ kəte no̰ dɨje tɨ, lo nḛ kuso tɨ, kɨ nḛ kɨsɨ kɨ kəte no̰ dɨje tɨ, gɨn kəy kaw-naa je tɨ. 7Taa gei kadɨ dɨje rai-de lapɨya kɨ ɓukɨ-naa tɨ lo kɨngə-naa je tɨ lə kosɨ je nɨm, kadɨ dɨje ɓari-de “NJé ndo dɨje” nɨm tɔ. 8Nə səi, adi dəw ɓar səsi “NJe ndo dɨje”, al, tadɔ pətɨ, səi ngakonaa je, nɨngə NJe ndo səsi e kare ba tɔ. 9Ɨɓari dəw madɨ dɔnangɨ tɨ ne “Bawsi” al, tadɔ Bawsi e kare ba, ə ɨsɨ dɔra̰ tɨ taa. 10Taa adi dəw ɓar səsi “Dɨje kɨ bo”, al tɔ, tadɔ Dəw kɨ bo ləsi e kare ba, ə e Kɨrɨsɨ kɨ e dəw kɨ Luwə mbəte. 11Dəw kɨ bo dansi tɨ, a e nje ra kɨlə ɓəə ləsi. 12Dəw kɨ un dɔne kɨ taa, a ɨləi dɔe kɨ nangɨ, ə dəw kɨ ɨlə dɔne kɨ nangɨ, a uni dɔe taa tɔ.»

Kəm to ndoo e lə Parɨsɨ je kɨ njé ndo ndu kun je

13Kəm to ndoo e ləsi, səi njé ndo ndu kun je, kɨ Parɨsɨ je. Səi njé kədɨ kəm dɨje! Ɨsɨ uti ta rəbɨ kɨ kaw ko̰ɓe tɨ kɨ dɔra̰ tɨ dɔ dɨje tɨ. Səi je wa uri me tɨ al, nɨngə dɨje kɨ gei kur me tɨ ka, ɔgi-de nɨm tɔ.

[ 14Kəm to ndoo e ləsi, səi njé ndo ndu kun je kɨ Parɨsɨ je. Ɨtaai nḛ majɨ je lə njé ngaw koy je pətɨ pətɨ jide tɨ, nɨngə ədi kəm dɨje kɨ kəl ta kɨ Luwə kɨ gɨne gangɨ al, kadɨ dɨje oi səsi, təkɨ səi dɨje kɨ majɨ. Go kɨlə ra je tɨ kɨ be kɨn, Luwə a gangɨ-n ta kɨ nga̰ ngay dɔsi tɨ+ .]

15Kəm to ndoo e ləsi, səi njé ndo ndu kun je kɨ Parɨsɨ je, səi njé kədɨ kəm dɨje! Awi mba, a̰yḭ-naa ngɔdɨ dɔnangɨ ray tɨ je tɨ kɨ lo lo, dɔ ba tɨ je mba kadɨ ɨngəi dəw kare gosi tɨ. Ə lokɨ ɨngəi-e nɨngə, ɨrai-e adɨ təl asɨ ta kaw me por tɨ nja joo ɨtə səi je wa ɓəy tɔ.

16Kəm to ndoo e ləsi, səi njé kɔr dɨje ta rəbɨ, kɨ kəmsi tɔ! Ɨsɨ əli əi nə: «Re dəw ɨbɨ rɔne kɨ kəy lə Luwə ɓa, to kare, a re ɨbɨ rɔne kɨ lɔr kɨ kəy lə Luwə ə, sɔbɨ kadɨ ra nḛ kɨ ɨbɨ-n rɔne. 17Səi mbə dɨje, dɨje kɨ kəmsi oo lo al! Lɔr e nḛ kɨ kəy lə Luwə, adɨ e ya̰ Luwə. Ə se lɔr ɓa e kɨ bo ngay ə se, kəy lə Luwə kɨ təl lɔr nḛ kɨ kɨndə ta dangɨ tɨ kɨn wa? 18Ɨtəli əli ɓəy əi nə: “Re dəw ɨbɨ rɔne kɨ dɨngɨri lo kɨndə kadɨ-kare ɓa, to kare, a re ɨbɨ rɔne kɨ kadɨ-kare ə, sɔbɨ kadɨ ra nḛ kɨ ɨbɨ-n rɔne.” 19Səi njé kəm tɔ je! E ri ə e kɨ bo ngay ə? E kadɨ-kare ə se e dɨngɨri lo kɨndə kadɨ-kare kɨ təl kadɨ-kare nḛ kɨ kɨndə ta dangɨ tɨ kɨn ə? 20Dəw kɨ ɨbɨ rɔne kɨ lo kɨndə kadɨ-kare ɓa, ɨbɨ rɔne kɨ dɨngɨri lo kɨndə kadɨ-kare nɨm, kɨ nḛ je pətɨ kɨ ɨsɨ dɔ tɨ nɨm tɔ. 21Dəw kɨ ɨbɨ rɔne kɨ kəy lə Luwə ɓa, ɨbɨ rɔne kɨ kəy lə Luwə nɨm, kɨ Luwə kɨ ɨsɨ me tɨ nɨm. 22Dəw kɨ ɨbɨ rɔne kɨ dɔra̰ ɓa, ɨbɨ rɔne kɨ kɨmbər ngar lə Luwə nɨm, kɨ Luwə kɨ ɨsɨ dɔ tɨ nɨm+ .

23Kəm to ndoo e ləsi, səi njé ndo ndu kun je, kɨ Parɨsɨ je, səi njé kədɨ kəm dɨje. Ɔri nḛ kare dan kɨ dɔgɨ tɨ, me mbi kam je tɨ kɨ ətɨ majɨ, kɨ me mbi kam ndɨr ta̰y je tɨ, kɨ me ngan nḛ ndɨr ta̰y je tɨ, adi Luwə, nɨngə ɨndəi njasi dɔ nḛ je tɨ kɨ rɔjetɨ me ndu kun tɨ lə Luwə, tə nḛ ra kɨ dana, kɨ koo kəm-to-ndoo, kɨ ra go tɨ. Kɨ rɔjetɨ, e kɨn ə e nḛ je kɨ sɔbɨ kadɨ re a ɨndəi kəmsi go tɨ ɨrai, kɨ kanjɨ kɨyə̰ ndəge je. 24Səi njé kɔr dɨje ta rəbɨ, kɨ kəmsi tɔ! Ɨsɨ ɨləi nḛ ta ngoo man tɨ ɨtaai man mbata ngan kuu je kɨ du, ə ɨsɨ tɨwi jambal mesi tɨ.

25Kəm to ndoo e ləsi, səi njé ndo ndu kun je, kɨ Parɨsɨ je, səi njé kədɨ kəm dɨje! Ɨtogi gɨdɨ ka man, kɨ gɨdɨ ka kuso nḛ adɨ ay, nə mee kəy rosɨ kɨ nḛ ɓogɨ je, kɨ nḛ kɨ ɨngəi kɨ go rəbɨ ngur nḛ ra kɨ majal. 26Ḭ Parɨsɨ kɨ nje kəm tɔ! Ɨtogɨ me ka man, nɨngə gɨde a ay tɔ.

27Kəm to ndoo e ləsi, səi njé ndo ndu kun je kɨ Parɨsɨ je, səi njé kədɨ kəm dɨje! Ɨtoi tə dɔ ɓadɨ je kɨ dɨje lati po̰ gɨdɨ tɨ adɨ ndai kam be: re o gɨde taga ne ɓa, ndole, nə mee kɨ kəy rosɨ kɨ sɨngə dɨje, kɨ nḛ je kɨ ndum. 28E be tɔ ə, gɨdɨsi tɨ taga ne, ɨtɔji adɨ dɨje oi təkɨ səi njé təl rɔsi go ndu Luwə tɨ, nə mesi tɨ kəy ɓa, kədɨ kəm dɨje kɨ majal kɨ ra, rosɨ.

29Kəm to ndoo e ləsi, səi njé ndo ndu kun je kɨ Parɨsɨ je, səi njé kədɨ kəm dɨje! Ɨndəi ɓadɨ njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ adɨ majɨ, ɨrai ɓadɨ dɨje kɨ dana adɨ ndole, 30nɨngə əli əi nə: “Re dɔ kagɨ lo tɨ lə kaje je kɨn je no̰o̰ ə, re j-a j-ɨndə rɔje naa tɨ səde kadɨ jɨ tɔl-n njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, al.” 31Lo kɨn tɨ, səi je wa ɨsɨ tɔji kadɨ səi ngan ka njé tɔl njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ. 32E ə nə, ɨrai kɨ no̰si tɨ, ɨtɔlii ta nḛ kɨ kasi je ɨləi ngɨre!

33Səi dɨje kɨ man si majal tə li pi je be, ra ban ə ɨməri kadɨ a a̰yḭ-naa, ta ta kɨ gangɨ tɨ lə por ə? 34E mbata kɨn ə, m-a m-ɨlə-n kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, kɨ njé gosɨ je, kɨ njé ndo dɨje ta lə Luwə, rɔsi tɨ. A tɔli-de je, a ɓəi-de kagɨ-dəsɨ tɨ je, a tɨndəi-de kɨ ndəy kabɨlay gɨn kəy kaw-naa tɨ je, taa a ngɔdi-de, ḭḭ səde ɓe-bo tɨ kɨ kare ə ɨgangi səde ɓe-bo tɨ kɨ nungɨ kɨ kəte kəte. 35Lo kɨn tɨ, dɨje kɨ dana kɨ məsɨde e kɨ ɓukɨ kɔ, ɨlə ngɨre dɔ Abəl tɨ, tḛḛ-n dɔ Jakari tɨ kɨ ngo lə Barasi kɨn, ta məsɨde a e dɔsi tɨ. E Jakari kɨ ndɔ kɨ ɨtɔli-e dadan lo tɨ kɨ ḭ kəy tɨ lə Luwə re lo dɨngɨri kadɨ-kare tɨ kɨn+ . 36Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, ta nḛ tɔl je kɨn pətɨ a e dɔ dɨje tɨ kɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɓone.»

Jəju əl ta dɔ ɓe-bo Jorijaləm tɨ

(Lk 13.34-35)

37«Səi dɨje kɨ Jorijaləm tɨ, səi dɨje kɨ Jorijaləm tɨ, səi njé tɔl njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, səi njé tɨlə dɨje kɨ Luwə ɨlə səde adɨ səsi kɨ mbal tɔli-de. NJa ngay, m-sangɨ kadɨ m-kaw səsi təkɨ ko̰ kɨnjə a kaw-n ngane je gɨn bagɨne tɨ kɨn be, nə ɔdi al. 38Nɨngə kɨ ne kɨn, Luwə a ɨyə̰ kəy kaw-naa ləsi kɔ jisi tɨ. 39Tadɔ a oi mi al ngata, bɨtɨ ndɔ kɨ a əli əi nə: “NJangɨ dɔ e dɔ dəw tɨ kɨ re me tɔ Ɓaɓe tɨ+ .”»