Search form

Matɨye 23:14

14Kəm to ndoo e ləsi, səi njé ndo ndu kun je kɨ Parɨsɨ je. Ɨtaai nḛ majɨ je lə njé ngaw koy je pətɨ pətɨ jide tɨ, nɨngə ədi kəm dɨje kɨ kəl ta kɨ Luwə kɨ gɨne gangɨ al, kadɨ dɨje oi səsi, təkɨ səi dɨje kɨ majɨ. Go kɨlə ra je tɨ kɨ be kɨn, Luwə a gangɨ-n ta kɨ nga̰ ngay dɔsi tɨ .]