Search form

Matɨye 23:15

15Kəm to ndoo e ləsi, səi njé ndo ndu kun je kɨ Parɨsɨ je, səi njé kədɨ kəm dɨje! Awi mba, a̰yḭ-naa ngɔdɨ dɔnangɨ ray tɨ je tɨ kɨ lo lo, dɔ ba tɨ je mba kadɨ ɨngəi dəw kare gosi tɨ. Ə lokɨ ɨngəi-e nɨngə, ɨrai-e adɨ təl asɨ ta kaw me por tɨ nja joo ɨtə səi je wa ɓəy tɔ.