Search form

Matɨye 23:16

16Kəm to ndoo e ləsi, səi njé kɔr dɨje ta rəbɨ, kɨ kəmsi tɔ! Ɨsɨ əli əi nə: «Re dəw ɨbɨ rɔne kɨ kəy lə Luwə ɓa, to kare, a re ɨbɨ rɔne kɨ lɔr kɨ kəy lə Luwə ə, sɔbɨ kadɨ ra nḛ kɨ ɨbɨ-n rɔne.