Search form

Matɨye 23:17

17Səi mbə dɨje, dɨje kɨ kəmsi oo lo al! Lɔr e nḛ kɨ kəy lə Luwə, adɨ e ya̰ Luwə. Ə se lɔr ɓa e kɨ bo ngay ə se, kəy lə Luwə kɨ təl lɔr nḛ kɨ kɨndə ta dangɨ tɨ kɨn wa?