Search form

Matɨye 23:19

19Səi njé kəm tɔ je! E ri ə e kɨ bo ngay ə? E kadɨ-kare ə se e dɨngɨri lo kɨndə kadɨ-kare kɨ təl kadɨ-kare nḛ kɨ kɨndə ta dangɨ tɨ kɨn ə?