Search form

Matɨye 23:23

23Kəm to ndoo e ləsi, səi njé ndo ndu kun je, kɨ Parɨsɨ je, səi njé kədɨ kəm dɨje. Ɔri nḛ kare dan kɨ dɔgɨ tɨ, me mbi kam je tɨ kɨ ətɨ majɨ, kɨ me mbi kam ndɨr ta̰y je tɨ, kɨ me ngan nḛ ndɨr ta̰y je tɨ, adi Luwə, nɨngə ɨndəi njasi dɔ nḛ je tɨ kɨ rɔjetɨ me ndu kun tɨ lə Luwə, tə nḛ ra kɨ dana, kɨ koo kəm-to-ndoo, kɨ ra go tɨ. Kɨ rɔjetɨ, e kɨn ə e nḛ je kɨ sɔbɨ kadɨ re a ɨndəi kəmsi go tɨ ɨrai, kɨ kanjɨ kɨyə̰ ndəge je.