Search form

Matɨye 23:25

25Kəm to ndoo e ləsi, səi njé ndo ndu kun je, kɨ Parɨsɨ je, səi njé kədɨ kəm dɨje! Ɨtogi gɨdɨ ka man, kɨ gɨdɨ ka kuso nḛ adɨ ay, nə mee kəy rosɨ kɨ nḛ ɓogɨ je, kɨ nḛ kɨ ɨngəi kɨ go rəbɨ ngur nḛ ra kɨ majal.