Search form

Matɨye 23:34

34E mbata kɨn ə, m-a m-ɨlə-n kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, kɨ njé gosɨ je, kɨ njé ndo dɨje ta lə Luwə, rɔsi tɨ. A tɔli-de je, a ɓəi-de kagɨ-dəsɨ tɨ je, a tɨndəi-de kɨ ndəy kabɨlay gɨn kəy kaw-naa tɨ je, taa a ngɔdi-de, ḭḭ səde ɓe-bo tɨ kɨ kare ə ɨgangi səde ɓe-bo tɨ kɨ nungɨ kɨ kəte kəte.