Search form

Matɨye 23:37

Jəju əl ta dɔ ɓe-bo Jorijaləm tɨ

(Lk 13.34-35)

37«Səi dɨje kɨ Jorijaləm tɨ, səi dɨje kɨ Jorijaləm tɨ, səi njé tɔl njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, səi njé tɨlə dɨje kɨ Luwə ɨlə səde adɨ səsi kɨ mbal tɔli-de. NJa ngay, m-sangɨ kadɨ m-kaw səsi təkɨ ko̰ kɨnjə a kaw-n ngane je gɨn bagɨne tɨ kɨn be, nə ɔdi al.