Search form

Matɨye 24

Jəju əl təkɨ kəy lə Luwə a tujɨ

(Mk 13.1-4; Lk 21.5-7)

1Jəju tḛḛ me kəy tɨ lə Luwə kɨ taga, ɨsɨ aw nɨngə, njé ndo je lie, rəi rɔe tɨ, əli-e kadɨ oo kəy lə Luwə kɨ dɨje ɨndəi adɨ ətɨ ɓəl kɨn! 2Ə Jəju un ta əl-de ə nə: «Nḛ je kɨn pətɨ, kəmsi o majɨ, nə təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi m-adɨ oi, mbal kare kɨ a nay kadɨ ɨsɨ dɔ made tɨ ne goto; a budi-de nangɨ mur mur.»

Nḛ je kɨ a rai nḛ kəte no̰ dɔbəy ndɔ tɨ

(Mk 13.3-13; Lk 21.7-19)

3Go tɨ, lokɨ Jəju aw ɨsɨ dɔ mbal kagɨ bɨni je tɨ, njé ndo je lie rəi rɔe tɨ, əli-e ta lokɨ əi sie kɨ karde ba əi nə: «Əl-je adɨ j-o, dɔ kagɨ lo kɨ ra tɨ ə nḛ je kɨn a rai nḛ ə? Ə nḛ kɔjɨ kɨ ban ə a tɔjɨ kadɨ jɨ gər təkɨ e dɔ kagɨ lo kɨ kadɨ tə ɨre-n nɨm, e dɔbəy ndɔ nɨm tɔ ə?» 4Ə Jəju ɨlə-de ə nə: «Ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ, adi dəw ədɨ səsi al. 5Tadɔ dɨje ngay a rəi kɨ tɔm, a əli əi nə: “Mi ə mi Kɨrɨsɨ kɨ e Dəw kɨ Luwə mbəte”, nɨngə a ɓuki dɨje ngay wale tɔ. 6A oi ka rɔje kɨ e səsi ɓasi, kɨ poy rɔ je kɨ e sa̰y, nə oi majɨ! Adi ɓəl ra səsi al. Ri ri ka nḛ je kɨn a rəi, nə e dɔbəy ndɔ al ɓəy. 7Gɨn ɓe madɨ a aw rɔ dɔ gɨn ɓe madɨne tɨ, ko̰ɓe madɨ a aw rɔ dɔ ko̰ɓe madɨne tɨ; ɓo a o̰ je, dɔnangɨ a yəkɨ je, kɨ lo je kɨ dangɨ dangɨ, 8nə nḛ je kɨn pətɨ a toi tə lo kɨlə ngɨrə to ndoo kɨ a ra dəne kɨn be ɓəy. 9Dɨje a uni dɔsi, awi səsi kadɨ ɨngəi ko̰ je, kadɨ tɔli səsi je. Dɨje pətɨ kɨ əi Jɨpɨ je al, mede a majal səsi kɨ mbata ləm. 10Lo kɨn tɨ, dɨje ngay a ɨyə̰i kadɨ-me je lə de kɔ. A uni dɔnaa kɨ yo je kɨ ne je, a ɔsi-naa ta. 11NJé kəl ta ngom kə nə n-əi njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, a tḛḛi, ədi dɨje ngay ɓuki-de wale. 12Majal a taa dɔnangɨ taa kɨ kadɨ, dɨje ngay ndɨgɨ-naa ləde a təl gogɨ. 13Nə dəw kɨ uwə tɔgɨne ba bɨtɨ dɔbəy tɨ, a ɨngə kajɨ. 14Poy Ta kɨ Majɨ kɨ dɔ ko̰ɓe tɨ lə Luwə kɨn, dɨje a ɨləi mbḛe kɨ dɔnangɨ pətɨ, kadɨ dɨje pətɨ kɨ gəri Luwə al oi najɨ kɨ ma kɨ dɔ tɨ. Nɨngə go tɨ, dɔbəy ndɔ a re.»

Ko̰ kɨ bo ngay kɨ a re

(Mk 13.14-23; Lk 21.20-24)

15«Nɨngə lokɨ a oi dəw kɨ nje ra nḛ kɨ kɔbɨ, dəw kɨ nje tujɨ lo, kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Danɨyəl əl ta lie kɨn+ , a uwə lo kɨsɨ lo kɨ ay njay tɨ kɨn ɓa, majɨ kadɨ dəw kɨ nje tɨdə nḛ je kɨn, gər gɨne majɨ. 16Nɨngə njé kɨ ɨsi Jude tɨ a a̰yḭ-naa kɨ dɔ mbal je tɨ. 17Dəw kɨ ɨsɨ dɔ kəy tɨ, a ur nangɨ kadɨ aw me kəy tɨ un nḛ madɨ tḛḛ-n al. 18Dəw kɨ a e me ndɔr tɨ, a asɨ kadɨ təl re ɓe un kɨbɨ rɔne al. 19NDɔe tɨ no̰o̰ kɨn, kəm-to-ndoo kɨ ga̰e goto a e lə dəne je kɨ njé səm, kɨ njé kadɨ mba ngan je. 20Əli ta kɨ Luwə kadɨ a̰yḭ-naa ngɔdɨ kɨn ɓara al, taa kadɨ e ndɔ taa kə̰ə̰ tɨ al tɔ. 21Tadɔ dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, ko̰ kɨ dɨje a ɨngəi, e ko̰ kɨ dəw oo ndɔ kare al ɓəy. Lo kɨlə ngɨrə dɔra̰ kɨ dɔnangɨ tɨ nu, bɨtɨ ɓone, dəw oo ko ko̰ kɨn nja kare al, taa dəw a oo ko ko̰ kɨn gogɨ al tɔ. 22Re Ɓaɓe uwə ta ndɔ je kɨn gangɨ al ə, dəw kare kɨ a ɨsɨ kɨ dɔne ta goto. Nə kɨ mbata lə dɨje kɨ e wa mbətɨ-de ə, a uwə-n ta ndɔ je kɨn gangɨ. 23NGa nɨngə, re dəw əl səsi ə nə: “Kɨrɨsɨ kɨ e Dəw kɨ Luwə mbəte ə e yo ɓo, e ə e ne ɓo” ə, ono̰si kadi-e mesi. 24MBata kɨrɨsɨ je kɨ ngom, kɨ njé kəl kə nə n-əi njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, a rəi no̰o̰ tə rai nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl kɨ nḛ je kɨ dum kəl tae. A rai ra kɨ kadɨ tə njé wa kɨ Luwə mbətɨ-de kɨn ka, n-ɓuki-de wale. 25E be ə, m-əl səsi nḛ je kɨn kəte be kadɨ ɨgəri.»

NDɔ re NGon dəw

(Mk 13.24-31; Lk 21.25-31)

26«Kɨn ə re dəw əl səsi ə nə: “Dəw kɨ Luwə mbəte ə a dɨlə lo tɨ yo am” ə, awi al. Re əl səsi ə nə: “E ə ɓɔyɔ rɔne mbo̰ lo tɨ gogɨ nu am” ə adi-e mesi al. 27Nɨngə, təkɨ ndi təl ḭ-n lo kɨbə kadɨ tɨ, aw-n lo kur kadɨ tɨ ka kɨn, kɨrem mi NGon dəw ka e be tɔ. 28Lokɨ nɨn to tɨ ə mal je a kawi-naa tɨ. 29NGay al par go ko̰ je tɨ kɨ dɔ kagɨ loe tɨ kɨn ɓa, kadɨ a tḛḛ kəmne al, nay a nda al, mee je a ḭḭ kɨ dɔra̰ tɨ tosi kɨ nangɨ, nɨngə tɔgɨ je kɨ dɔra̰ tɨ a yəki. 30Lo kɨn tɨ, nḛ kɔjɨ kɨ dɔm tɨ mi NGon dəw a tḛḛ dɔra̰ tɨ, nɨngə gɨn kojɨ je pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne a ndɨgəi rɔde. NGa nɨngə, a oi mi NGon dəw m-a m-re me kɨl ndi tɨ kɨ tɔgɨ, me kunjɨ tɨ kɨ ətɨ ɓəl+ . 31M-a m-ɨlə malayka je ləm kɨ təw kɨ ɓa ɔr lo dɔ kum dɔnangɨ tɨ kɨ sɔ kadɨ kawi njé kɨ Luwə mbətɨ-de kɨ naa tɨ. A kawi-de ḭḭ ngangɨ dɔnangɨ tɨ kɨ kare tḛḛi e kɨ nungɨ tɨ.»

Nḛ ndo kɨ ɔjɨ dɔ kagɨ mbay-kote

(Mk 13.28-31; Lk 21.29-33)

32Majɨ kadɨ ɨgəri nḛ ndo kɨ dɔ kagɨ mbay-kote tɨ kɨn majɨ. Lokɨ bajie je ɨndəi rungɨru, ə mbie ɨtɨ kɨn nɨngə, ɨgəri kadɨ nay ɓa e ɓasi ngata. 33Be tɔ ə, lokɨ oi nḛ je kɨn pətɨ rai nḛ nɨngə, majɨ kadɨ ɨgəri təkɨ mi NGon dəw mi ta kəy tɨ ɓasi rɔsi tɨ. 34Nɨngə təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, dɨje kɨ ɨsi kɨ dɔde taa ne kɨn a oyi tɨgə al ɓəy ə nḛ je kɨn a rai nḛ. 35Dɔra̰ kɨ dɔnangɨ a gotoi ndɔ madɨ, nə ta ləm a to lo tone tɨ ba ratata kɨ no̰ tɨ.

Luwə kɨ karne ba ə gər ndɔ kɨ dɔbəy tɨ

(Mk 13.32-37; Lk 17.26-30,34-36; 12.39-40)

36Dəw kare kɨ gər ndɔ əi kɨ dɔ kadɨ kɨ nḛ je kɨn a rai nḛ tɨ goto. Malayka je kɨ dɔra̰ tɨ al nɨm, mi NGon lə Luwə ə wa al nɨm. Dəw ɓa e Bawje Luwə kɨ karne ba par ə gər. 37Nɨngə, nḛ kɨ ra nḛ dɔ kagɨ lo tɨ lə Nuwe kɨn ə, nḛe a ra nḛ ndɔ rem tɨ mi NGon dəw tɔ. 38Kəte no̰ kadɨ man ko̰ kɨ bo kɨn re, dɨje usoi je, a̰yḭ-naa je, taai-naa je, ɨləi ngande je ngaw tɨ je, bɨtɨ ndɔ tɨ kɨ Nuwe ur-n me bato tɨ+ . 39Me dɨje uwə-de kɨ ta al, bɨtɨ kadɨ man kɨ bo re o̰-n-de+ . E be ə, kɨrem mi NGon dəw ka a to be tɔ. 40Dɨngəm je joo a ai me ndɔr tɨ ɓa, a uni kare ə a ɨyə̰i kɨ nungɨ. 41Dəne je joo a uri nḛ me bɨr tɨ kɨ kare, a uni kɨ kare ə a ɨyə̰i kɨ nungɨ. 42Ə majɨ kadɨ ɨsi dɔgɨ tɨ, tadɔ ɨgəri dɔ kadɨ kɨ Ɓaɓe ləsi a re-n al. 43Ɨgəri majɨ kadɨ re ɓa nje kəy gər dɔ kadɨ kɨ nje ɓogɨ a re-n dan lo tɨ ə, a ɨsɨ kəm ba, ɓɨ a ɨyə̰ nje ɓogɨ kadɨ ur kəy al. 44E mbata kɨn ə, səi ka, ɨsi dɔ njasi tɨ tɔ, tadɔ mi NGon dəw m-a m-re dɔ kadɨ tɨ kɨ ɨgəri al.

Ɓəə kɨlə kɨ nje ra nḛ kɨ dana

(Lk 12.42-46)

45«Ɓəə kɨlə kɨ dana, kɨ kəme ədɨ, ə e dəw kɨ ɓae a ɨnde dɔ dɨje tɨ kɨ me kəy tɨ ləne kadɨ adɨ-de nḛ kuso dɔ kadɨ tɨ kɨ kadɨ adɨ-n-de. 46NJe ra kɨlə kɨn a e nje majɨ-kur, lo kɨ ɓae təl ə ɨnge ta kɨlə tɨ kɨn, a ra. 47Təkɨ rɔjetɨ kadɨ m-əl səsi, a ɨnde dɔ nḛ majɨ je tɨ ləne pətɨ. 48A kɨn ə re e nje ra kɨlə kɨ majal ə, a əl mene tɨ ə nə: “Ɓam a re law al ɓəy”, 49ɓa a a ta kɨndə madɨ-kɨləne je tɨ, a uso je, a a̰y je kɨ njé kasɨ ra je. 50Lo kɨn tɨ, ɓa nje kəy a re kɨ ndɔ kɨ e ɨndə mene dɔ tɨ al, kɨ dɔ kadɨ kɨ gər al. 51Ɓae a tuwe kɔ, kadɨ oo nḛ ko̰ kɨ a ra dɨje kɨ njé kədɨ kəm dɨje, lo no̰ tɨ kɨ lo ngə ngangɨ tɨ.»