Search form

Matɨye 24:1

Jəju əl təkɨ kəy lə Luwə a tujɨ

(Mk 13.1-4; Lk 21.5-7)

1Jəju tḛḛ me kəy tɨ lə Luwə kɨ taga, ɨsɨ aw nɨngə, njé ndo je lie, rəi rɔe tɨ, əli-e kadɨ oo kəy lə Luwə kɨ dɨje ɨndəi adɨ ətɨ ɓəl kɨn!