Search form

Matɨye 24:2

2Ə Jəju un ta əl-de ə nə: «Nḛ je kɨn pətɨ, kəmsi o majɨ, nə təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi m-adɨ oi, mbal kare kɨ a nay kadɨ ɨsɨ dɔ made tɨ ne goto; a budi-de nangɨ mur mur.»