Search form

Matɨye 24:3

Nḛ je kɨ a rai nḛ kəte no̰ dɔbəy ndɔ tɨ

(Mk 13.3-13; Lk 21.7-19)

3Go tɨ, lokɨ Jəju aw ɨsɨ dɔ mbal kagɨ bɨni je tɨ, njé ndo je lie rəi rɔe tɨ, əli-e ta lokɨ əi sie kɨ karde ba əi nə: «Əl-je adɨ j-o, dɔ kagɨ lo kɨ ra tɨ ə nḛ je kɨn a rai nḛ ə? Ə nḛ kɔjɨ kɨ ban ə a tɔjɨ kadɨ jɨ gər təkɨ e dɔ kagɨ lo kɨ kadɨ tə ɨre-n nɨm, e dɔbəy ndɔ nɨm tɔ ə?»