Search form

Matɨye 24:32

Nḛ ndo kɨ ɔjɨ dɔ kagɨ mbay-kote

(Mk 13.28-31; Lk 21.29-33)

32Majɨ kadɨ ɨgəri nḛ ndo kɨ dɔ kagɨ mbay-kote tɨ kɨn majɨ. Lokɨ bajie je ɨndəi rungɨru, ə mbie ɨtɨ kɨn nɨngə, ɨgəri kadɨ nay ɓa e ɓasi ngata.