Search form

Matɨye 24:36

Luwə kɨ karne ba ə gər ndɔ kɨ dɔbəy tɨ

(Mk 13.32-37; Lk 17.26-30,34-36; 12.39-40)

36Dəw kare kɨ gər ndɔ əi kɨ dɔ kadɨ kɨ nḛ je kɨn a rai nḛ tɨ goto. Malayka je kɨ dɔra̰ tɨ al nɨm, mi NGon lə Luwə ə wa al nɨm. Dəw ɓa e Bawje Luwə kɨ karne ba par ə gər.